So Wayree | โซ่เวรี | Thai Drama | Thai Lakorn | Lakorn Thai